Algemene voorwaarden

Home   »   Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden YellowBlueMarketing

Jeroen Stikkelroum h.o.d.n. YellowBlueMarketing (hierna: YellowBlueMarketing) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86132229 en is gevestigd aan Van Hogendorpweg 22 (2253VW) te Voorschoten.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door YellowBlueMarketing.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: Het ter beschikking stellen van een besloten community waarop diverse cursussen, live sessies, adviezen worden geplaatst en/of gegeven omtrent marketingdiensten zoals (on page) seo en linkbuilding. Tevens biedt de besloten community de mogelijkheid om in contact te komen met andere Gebruikers en vragen aan elkaar te stellen. 

5. Dienstverlener: Jeroen Stikkelroum h.o.d.n. YellowBlueMarketing, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Gebruiker aanbiedt hierna: YellowBlueMarketing.

6. Gebruiker: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die YellowBlueMarketing heeft aangesteld, projecten aan YellowBlueMarketing heeft verleend voor Diensten die door YellowBlueMarketing worden uitgevoerd, of waaraan YellowBlueMarketing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en YellowBlueMarketing, alsmede voorstellen van YellowBlueMarketing voor Diensten die door YellowBlueMarketing aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door YellowBlueMarketing waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van YellowBlueMarketing, elke Overeenkomst tussen YellowBlueMarketing en Gebruiker en op elke dienst die door YellowBlueMarketing wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Gebruiker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal YellowBlueMarketing aan Gebruiker aangeven op welke wijze Gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met YellowBlueMarketing is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Gebruiker.

5. De algemene voorwaarden van Gebruiker zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval YellowBlueMarketing niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door YellowBlueMarketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. YellowBlueMarketing is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Gebruiker schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft YellowBlueMarketing het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Gebruiker om een voor YellowBlueMarketing gegronde reden te weigeren. 

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van YellowBlueMarketing zijn in beginsel indicatief en geven Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van YellowBlueMarketing heeft aanvaard door zich aan te melden voor de besloten community YellowBlueMarketing en YellowBlueMarketing deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd, alsmede door het betalen van de verschuldigde vergoeding indien van toepassing.

2. YellowBlueMarketing heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. YellowBlueMarketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

4. Voor Gebruiker is het herroepingsrecht uitgesloten, nu Gebruiker per direct toegang krijgt tot de besloten community. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die YellowBlueMarketing van Gebruiker verkrijgt.

2. De Overeenkomst is maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen. De Overeenkomst kan opgezegd worden per e-mail aan info@seobrein.nl met als onderwerp ”opzeggen”. 

3. Zowel Gebruiker als YellowBlueMarketing kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover YellowBlueMarketing ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Zowel Gebruiker als YellowBlueMarketing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is YellowBlueMarketing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. YellowBlueMarketing zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. YellowBlueMarketing staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan YellowBlueMarketing de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door YellowBlueMarketing aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. YellowBlueMarketing heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is YellowBlueMarketing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor YellowBlueMarketing, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. YellowBlueMarketing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt YellowBlueMarketing Gebruiker tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is YellowBlueMarketing aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Gebruiker niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door YellowBlueMarketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Gebruiker komen, sprake is van vertraging heeft YellowBlueMarketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Gebruiker. 

Artikel 7 – Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker is verplicht alle door YellowBlueMarketing verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YellowBlueMarketing niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Gebruiker.

2. YellowBlueMarketing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Gebruiker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is YellowBlueMarketing verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YellowBlueMarketing voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. YellowBlueMarketing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is YellowBlueMarketing gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Gebruiker. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Gebruiker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan YellowBlueMarketing.

Artikel 8 – SEO en linkbuilding adviezen

1. YellowBlueMarketing kan bepaalde adviezen, technieken over SEO  (on-page als off-page) en linkbuilding delen in de besloten community. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YellowBlueMarketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. Met adviezen over linkbuilding wordt beoogd het verkrijgen van links van andere websites naar de website van Gebruiker, teneinde een verbeterde positie te verkrijgen in google. Linkbuilding kan onderdeel zijn van de SEO strategie maar kan ook los daarvan gebruikt worden.

2. De door YellowBlueMarketing verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

3. Gebruiker is op eerste verzoek van YellowBlueMarketing verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van YellowBlueMarketing kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker en diens medewerkers. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

4. Gebruiker zal YellowBlueMarketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst.

Artikel 9 – (Online) Cursus en/of Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan YellowBlueMarketing cursus verzorgen voor Gebruiker. Indien hierna over een cursus wordt gesproken, wordt hier tevens een training onder verstaan

2. Indien overeengekomen, zal de toegang tot de cursus verkregen worden via de besloten community. 

3. De inhoud van de door YellowBlueMarketing aangeboden cursus en de gedurende de cursus verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YellowBlueMarketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De cursus wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Gebruiker alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Gebruiker zal YellowBlueMarketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Gebruiker nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Gebruiker te komen, is Gebruiker verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. YellowBlueMarketing is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Gebruiker verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van YellowBlueMarketing, YellowBlueMarketing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Gebruiker. 

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. YellowBlueMarketing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van YellowBlueMarketing. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de Overeenkomst met YellowBlueMarketing aan Gebruiker ter beschikking gesteld. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is YellowBlueMarketing gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de YellowBlueMarketing website op te schorten, dan wel te beëindigen. 

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Gebruiker op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Gebruiker het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.

5. Gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. YellowBlueMarketing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het Lidmaatschap.

7. Indien een periodieke betalingsverplichting met Gebruiker is overeengekomen, is YellowBlueMarketing gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Gebruiker heeft het recht om het Lidmaatschap met YellowBlueMarketing te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.

8. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van YellowBlueMarketing. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Gebruiker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Gebruiker zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal YellowBlueMarketing zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien YellowBlueMarketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. YellowBlueMarketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal YellowBlueMarketing de betrokkene hierover informeren.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van YellowBlueMarketing verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Gebruiker YellowBlueMarketing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien YellowBlueMarketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. YellowBlueMarketing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Gebruiker nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor YellowBlueMarketing gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. YellowBlueMarketing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Gebruiker in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Gebruiker schriftelijk worden bevestigd.

3. YellowBlueMarketing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Gebruiker voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Gebruiker verplicht om YellowBlueMarketing te vergoeden voor elk financieel verlies dat YellowBlueMarketing lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Gebruiker.

Artikel 15 – Overmacht

1. YellowBlueMarketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van YellowBlueMarketing wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van YellowBlueMarketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker of diens derden aan YellowBlueMarketing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van YellowBlueMarketing of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van YellowBlueMarketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Gebruiker worden betaald. YellowBlueMarketing is niet verplicht om Gebruiker te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van YellowBlueMarketing, is YellowBlueMarketing uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Gebruiker YellowBlueMarketing binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en YellowBlueMarketing deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat YellowBlueMarketing in staat is om adequaat te reageren.  

2. Indien het verrichten van Diensten door YellowBlueMarketing leidt tot aansprakelijkheid van YellowBlueMarketing, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens YellowBlueMarketing. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

3. YellowBlueMarketing sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. YellowBlueMarketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Gebruiker vrijwaart YellowBlueMarketing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door YellowBlueMarketing geleverde Diensten, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van YellowBlueMarketing.

5. Enige door YellowBlueMarketing opgeleverde adviezen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van YellowBlueMarketing.

6. De inhoud van het opgeleverde advies van YellowBlueMarketing is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van YellowBlueMarketing opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van YellowBlueMarketing. YellowBlueMarketing is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. YellowBlueMarketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens YellowBlueMarketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van YellowBlueMarketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij YellowBlueMarketing binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van YellowBlueMarketing. 

Artikel 17 – Geheimhouding

1. YellowBlueMarketing en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Gebruiker aan YellowBlueMarketing bekend gemaakt is en/of op andere wijze door YellowBlueMarketing is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door YellowBlueMarketing opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Gebruiker. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht YellowBlueMarketing steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Gebruiker verstrekt.

3. Indien YellowBlueMarketing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en YellowBlueMarketing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is YellowBlueMarketing niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Gebruiker geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door YellowBlueMarketing aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van YellowBlueMarketing vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Gebruiker zal YellowBlueMarketing vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van YellowBlueMarketing is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen YellowBlueMarketing en Gebruiker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van YellowBlueMarketing waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij YellowBlueMarketing en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van YellowBlueMarketing worden overgedragen aan Gebruiker, is YellowBlueMarketing gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van YellowBlueMarketing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YellowBlueMarketing. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door YellowBlueMarketing opgeleverde zaken, dient YellowBlueMarketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van YellowBlueMarketing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan YellowBlueMarketing verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan YellowBlueMarketing zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Gebruiker vrijwaart YellowBlueMarketing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Gebruiker vrijwaart YellowBlueMarketing voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Gebruiker vrijwaart YellowBlueMarketing voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan YellowBlueMarketing verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de service van YellowBlueMarketing of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@seobrein.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil YellowBlueMarketing de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. YellowBlueMarketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen YellowBlueMarketing en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

2. YellowBlueMarketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen YellowBlueMarketing en Gebruiker, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Leiden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Voorschoten, 2 juli 2022.